[Fitness] 5 Minute Plank 30-Day Challenge

[Fitness] 5 Minute Plank 30-Day Challenge

มาเพิ่มความแข็งแรงแกนกลางลำตัว (Core Muscle) ด้วยการแพลงก์ (Plank) กันด้วย #5MinutePlank30DayChallenge #GeekTraining

เร่ิมจากวันแรก ทำท่า Plank ค้างไว้ 10 วินาที และค่อยๆ เพิ่มวันละ 10 วินาที ทำแบบนี้จนครบ 30 วัน ซึ่งวันสุดท้าย คือวันที่ 30 เราจะได้ Plank 5 นาทีนั้นเองครับ

ปล. รูปนี้เป็นขนาด A4 สามารถพิมพ์ออกมาแปะผนังบ้านได้เลยครับ